Korespondencyjne głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia

Zarząd SBM „Powiśle” informuje, że Rada Nadzorcza mając na uwadze ograniczenia uniemożliwiające zwołanie w trybie statutowym Walnego Zgromadzenia oraz konieczność podjęcia uchwał w najistotniejszych sprawach umożliwiających sprawne funkcjonowanie naszej Spółdzielni w czasie obowiązującego stanu epidemii, mając na względzie zarówno ochronę Państwa zdrowia jak również konieczność przestrzegania przepisów dotyczących rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządziła przeprowadzenie przez Walne Zgromadzenie głosowania korespondencyjnego.

Członkowie Spółdzielni będą głosować za poszczególnymi Uchwałami drogą korespondencyjną.

Zarząd SBM „Powiśle” informuje, że zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, roczne sprawozdanie finansowe za 2019 r., sprawozdanie Zarządu za 2019 r, plany finansowe na 2021 r. oraz wszelkie inne materiały dotyczące spraw, które podlegać będą głosowaniu (wraz z projektami uchwał) będą wyłożone od dnia 04.09.2020 r. do wglądu Członków w siedzibie Spółdzielni, Warszawa Al. 3 Maja 12, IV piętro, pokój 407. oraz dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.sbmpowisle.pl. po zalogowaniu w zakładce „Strefa mieszkańca”. Członkowie Spółdzielni, którzy nie posiadają jeszcze hasła mogą uzyskać je w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie w dziale członkowskim.

W związku z powyższym, Zarząd przesłał Państwu stosowne zawiadomienie oraz kartę do głosowania (dokumenty te znajdują się w Państwa skrzynkach na korespondencje). Zarząd zachęca do licznego uczestnictwa w zorganizowanym głosowaniu korespondencyjnym poprzez złożenie w siedzibie Spółdzielni: 00-391 Warszawa, Al. 3 Maja 12. IV piętro pokój 407, lub przesłanie na adres Spółdzielni „Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Powiśle” 00-391 Warszawa, Al. 3 Maja 12”, wypełnionej, oryginalnej karty do głosowania

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2020 godz. 1400.

Głosy policzy w dniu 26.09.2020r powołana przez Radę Nadzorczą 5 osobowa Komisja do spraw przeprowadzenia przez Walne Zgromadzenie głosowania korespondencyjnego, a o wynikach zostaną Państwo powiadomieni stosownym komunikatem.