Wszelkie dokumenty związane z tym organem tj: Zawiadomienia, Protokoły oraz Uchwały
znajdziecie Państwo w zakładce „Strefa mieszkańca”

§ 57

 • Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 • Rada Nadzorcza składa się z 12 do 18 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie zgodnie z określonym parytetem, na okres 3 lat.
 • Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
 • Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji w głosowaniu tajnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie.
 • Członek Rady Nadzorczej nie może brać udziału w głosowaniu w sprawie osobiście go dotyczącej.
 • W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty mandatu na skutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 • Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej oraz odwoływania jej członków określa Regulamin Walnego Zgromadzenia .
 • Kadencja Rady Nadzorczej kończy się po upływie trzech lat od daty wyboru przez Walne Zgromadzenie.
 • Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów na zebraniu plenarnym przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 • W posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej uczestniczą z głosem doradczym Przewodniczący Komitetów Domowych lub delegowane przez nich osoby (po jednej z każdego Komitetu) oraz zaproszeni członkowie Zarządu.
 • W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej w tej samej Spółdzielni.

§ 58

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 • rekomendowanie uchwalanych planów finansowych i planu remontów przedkładanych przez Zarząd,
 • kontrola wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań statutowych oraz nadzór nad bieżącą działalnością Spółdzielni, a w szczególności:
  • rozpatrywanie okresowych sprawozdań Zarządu oraz ocena celowości, gospodarności i rzetelności jego działań,
  • rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych i dokonywanie ich oceny,
  • przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
 • zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 • wybór, odwołanie i zawieszenie w czynnościach członków Zarządu,
 • ustalanie wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 • uczestniczenie w lustracjach i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych,
 • opiniowanie sprawozdań i projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających ocenę pracy Zarządu, wyników kontroli oraz sprawozdania finansowego,
 • uchwalanie Zasad rozliczania kosztów inwestycji oraz Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • uchwalanie regulaminów i podejmowanie uchwał niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach przez dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 • wyznaczanie członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu,
 • zawieszenie członka Rady Nadzorczej w pełnieniu mandatu w przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem na niekorzyść Spółdzielni. Głosowanie w tej sprawie jest tajne, kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
 • wybór biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia,
 • podejmowanie uchwały w sprawie obciążania nieruchomości w postaci ustanowienia drogi koniecznej bądź służebności gruntowej.