Statut Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Powiśle”

Postanowienia ogólne

§ 1

 • Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa „ Powiśle”.
 • Siedzibą Spółdzielni jest Warszawa.
 • Spółdzielnia działa na terenie województwa mazowieckiego.
 • Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.
 • Spółdzielnia jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które prowadzi wspólną działalność gospodarczą w interesie swoich członków.

§ 2

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze z pzm zwanej dalej prawem spółdzielczym oraz na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z pzm, a także w oparciu o postanowienia zarejestrowanego Statutu.

§ 3

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni i ich rodzin, przez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu oraz zarządzanie nimi.

§4

 • Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
  • obsługa nieruchomości na własny rachunek,
  • zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  • wynajem nieruchomości na własny rachunek,
  • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
 • Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:
  • budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania i zbywania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
  • zarządzanie nieruchomościami własnymi, wspólnymi lub przekazanymi w drodze umownej w administrację Spółdzielni,
  • prowadzenie działalności remontowej i konserwacyjnej na użytek własny i mieszkańców budynków, którymi zarządza.

§5

 • Spółdzielnia prowadzi działalność samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami gospodarczymi, kierując się zasadami rachunku ekonomicznego i w ramach tej działalności zarządza majątkiem własnym i powierzonym.
 • Spółdzielnia może tworzyć lub uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych i społecznych, jak też zawierać umowy o współpracy z innymi osobami dla realizacji celów i zadań statutowych.
 • Spółdzielnia może przystąpić do związku rewizyjnego.

Członkowie Spółdzielni

§ 6

 • Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
  • której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  • której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu zwanej dalej ekspektatywą własności.
 • Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o prawo odrębnej własności lokalu.
 • Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywa własności.
 • Postanowienia ustępu 1 oraz 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącym w ramach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

§ 7

 • Członkostwo w Spółdzielni powstaje z chwilą:
  • nabycia ekspektatywy własności;
  • zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w Spółdzielni.
 • Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w Spółdzielni.

§ 8

 • Osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje prawo odrębnej własności lokalu może stać się członkiem Spółdzielni z chwilą przyjęcia jej w poczet członków.
 • Warunkiem przyjęcia właścicieli lokali w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej.
 • Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo.
 • Deklaracja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko, w odniesieniu do osób prawnych nazwę,
  • PESEL osoba fizyczna, NIP osoba prawna,
  • adres lokalu oraz przeznaczenie lokalu,
  • miejsce zamieszkania, w odniesieniu do osób prawnych siedzibę,
  • adres korespondencyjny,
  • dane kontaktowe: nr telefonu, email,
 • Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków powinna być podjęta w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O treści uchwały zainteresowany powinien być powiadomiony pisemnie w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia.
 • Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę), liczbę zadeklarowanych i wniesionych do 9 września 2017 roku udziałów, datę nabycia członkostwa, przyjęcia w poczet członków oraz datę utraty lub ustania członkostwa.

§ 9

 • Prawa i obowiązki wynikające ze stosunku członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
 • Członek Spółdzielni ma prawo:
  • 1) uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu oraz odrębnej własności takich lokali na warunkach określonych przez prawo spółdzielcze, ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statut Spółdzielni,
  • 2) do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z pomieszczeń i określonych urządzeń ogólnego użytku, stanowiących własność Spółdzielni oraz ze świadczonych przez nią usług (odpłatnie i nieodpłatnie),
  • 3) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, z wyłączeniem osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • 4) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Spółdzielni i uzyskiwania informacji o sposobie ich załatwienia,
  • 5) do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
  • 6) wglądu w protokoły posiedzeń i uchwały organów Spółdzielni, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków oraz prawo zaznajamiania się z umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, fakturami oraz prawo wglądu w protokoły, o których mowa w pkt.7.
  • 7) nieodpłatnego żądania odpisu obowiązującego statutu i regulaminów oraz żądania płatnych kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,
  • 8) zaznajomienia się z treścią sprawozdań okresowych i rocznych oraz bilansów i protokołów lustracji,
  • 9) odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią,
  • 10) do przeglądania rejestru członków,
  • 11) zaskarżenia do Sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu niezgodności z prawem jak również prawo zaskarżenia do sądu prawomocnych uchwał organów Spółdzielni podjętych w jego sprawach,
  • 12) do wynajęcia lokalu do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 8 oraz § 20 Statutu,
  • 13) do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie w § 52 ust.2 pkt.2) Statutu,
  • 14) do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością,
  • 15) do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta na Walnym Zgromadzeniu. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.
  • 16) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności,
  • 17) do świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.
 • Koszty sporządzenia odpisów i kopii dokumentów z wyjątkiem statutu i regulaminu pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Wysokość opłat oraz zasady udostępniania dokumentów uchwala Rada Nadzorcza.

§ 10

 • Członek Spółdzielni jest zobowiązany:
  • korzystać z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami technicznymi budynku określonymi przez prawo budowlane oraz regulamin porządku domowego.
  • wnieść wkład budowlany,
  • uiszczać terminowo opłaty za użytkowanie lokalu zgodnie z postanowieniami określonymi w § 36 Statutu,
  • przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
  • uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
  • zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w umowie o budowę lokalu i deklaracji członkowskiej,
  • udostępniać zajmowany lokal (mieszkalny, użytkowy, garaż) i pomieszczenia przynależne na czas remontów, napraw i konserwacji urządzeń technicznych , w razie awarii i zarobaczenia,
  • w razie wykorzystywania lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej - ponosić opłaty w wysokości uchwalonej przez Radę Nadzorczą,
  • dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i o jego zabezpieczenie,
  • zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu, w terminie siedmiu dni od tej zmiany.
  • uczestniczyć w realizacji zadań statutowych Spółdzielni.

§ 11

 • Jeżeli członkostwo ustało przed 9 września 2017 roku udział podlega zwrotowi w ciągu 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem pod warunkiem, że udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat.
 • Po śmierci członka udziały, o których mowa w ust. 1 Spółdzielnia wypłaci osobie wskazanej w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu.

§ 12

 • Z członkami Spółdzielni ubiegającymi się o ustanowienie prawa do lokalu Spółdzielnia zawiera umowę przewidzianą w § 28 Statutu, biorąc pod uwagę kolejność uzyskania członkostwa oraz możliwości zaspokojenia potrzeb osoby zainteresowanej przez Spółdzielnię.
 • O warunkach i terminie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 Spółdzielnia powiadamia zainteresowanych w drodze pisemnej.

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 13

 • Wnioski członków w sprawach między członkiem, a Spółdzielnią powinny być rozstrzygane w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana - w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia.
 • O uchwale organu Spółdzielni członek Spółdzielni powinien być zawiadomiony w ciągu 7 dni od jej podjęcia. Decyzja odmowna powinna zawierać uzasadnienie z pouczeniem o prawie i terminie do odwołania się oraz o skutkach jego niezachowania. Odwołanie wymaga formy pisemnej.
 • Od uchwały Zarządu członkowi przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. Termin wniesienia odwołania wynosi 30 dni od daty otrzymania przez członka zawiadomienia o uchwale. Odwołanie powinno być rozpatrzone najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wniesienia, zaś o uchwale organu odwoławczego członek powinien być zawiadomiony w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie powinno zawierać treść uchwały wraz z uzasadnieniem.
 • Decyzja Rady Nadzorczej oraz decyzja Zarządu, od której nie zgłoszono odwołania we wskazanym terminie jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
 • Rada Nadzorcza powinna rozpatrzyć odwołanie wniesione po terminie, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący się usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
 • Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w I instancji służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia. Walne Zgromadzenie może rozpatrzyć odwołanie wniesione po terminie, jeżeli opóźnienie będzie usprawiedliwione ważnymi przyczynami.

Ustanie członkostwa

§ 14

 • Członkostwo w Spółdzielni ustaje z mocy prawa z chwilą:
  • śmierci osoby fizycznej będącej członkiem,
  • wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego osoby prawnej będącej członkiem,
  • utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w zasobach Spółdzielni.
  • rozwiązania umowy o budowę lokalu,
  • powstania wspólnoty mieszkaniowej, na podstawie uchwały właścicieli posiadających większościowy udział w nieruchomości wspólnej lub wyodrębnienia na własność ostatniego lokalu w danej nieruchomości.

§ 15

 • Właściciel lokalu będący członkiem może wystąpić ze Spółdzielni za pisemnym wypowiedzeniem,
 • Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Na wniosek członka okres wypowiedzenia może być za zgodą Zarządu skrócony.
 • Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

Prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu

§ 18

 • Członek Spółdzielni może korzystać z lokalu w następujących formach prawnych:
  • na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
  • na zasadzie odrębnej własności lokalu,
  • na zasadzie umowy najmu.

§ 19

 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób z tym, że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga Sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do Sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.
 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
 • Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Zbycie samego wkładu jest nieważne.
 • Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
 • Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.

§ 20

Wynajmowanie lub oddanie w bezpłatne używanie przez członka, lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, osoba zajmująca lokal obowiązana jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni w terminie 7 dni o tej czynności.

§ 21

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste.

§ 22

 • Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, Sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.
 • W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 23

 • Do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego mają zastosowanie przepisy dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z zastrzeżeniem § 6 ust.3 statutu.
 • Spółdzielnia może lokale użytkowe wynajmować osobom fizycznym i prawnym.
 • Warunki wynajmu lokali użytkowych określone są w umowie zawieranej przez Spółdzielnię z najemcą.
 • Działalność w lokalu użytkowym nie może być uciążliwa dla mieszkańców, powinna zostać poprzedzona konsultacją z Komitetem Domowym.

§ 24

 • Budowa garaży jest finansowana ze środków członków Spółdzielni lub ze środków własnych Spółdzielni.
 • Do garaży, których budowa była sfinansowana w całości przez członków, mają zastosowanie przepisy dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego bądź prawa odrębnej własności.
 • Garaże, których budowa była sfinansowana ze środków Spółdzielni są wynajmowane na podstawie umowy najmu lub zbywane na zasadach przyjętych przez Radę Nadzorczą. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie odrębnej własności garażu podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie.
 • Najem garażu może być dokonany na rzecz członka Spółdzielni, pod warunkiem, że on lub osoby bliskie z nim zamieszkałe są właścicielami pojazdu samochodowego.
 • Garaż może być użytkowany wyłącznie do przechowywania pojazdu samochodowego.

§ 25

 • Jeżeli członek posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu , osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub właściciel lokalu niebędący członkiem, zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesowym żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucję z nieruchomości.
 • Z żądaniem, o którym mowa wyżej występuje Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej.
 • Osobom, o których mowa w ust.1 , których lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

§ 26

 • W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa ustalana w sposób przewidziany w ust.2 , nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.
 • Z wartości rynkowej lokalu, o której mowa w ust.1 potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu- potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.
 • Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest jego opróżnienie i postawienie do dyspozycji Spółdzielni.

Przeniesienie własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

§ 27

 • Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:
  • spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,
  • spłaty zadłużenia z tytułu opłat mieszkaniowych.
 • Spółdzielnia zawiera umowę przeniesienia własności lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art.113 ust.6 ustawy z dn.21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
 • Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust.1 oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

Odrębna własność lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu

§ 28

 • Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
  • zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,
  • określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
  • określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
  • określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
  • określenie warunków rozwiązania umowy o budowę,
  • zobowiązanie do poniesienia kosztów zawarcia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej,
  • określenie terminu zakończenia realizacji inwestycji.
 • Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w ust 1 i w umowie, o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jej lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.

§ 29

 • Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 28 powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej ekspektatywą własności. Ekspektatywa własności jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
 • Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 30

 • Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez osobę o której mowa w § 28 lub Spółdzielnię.
 • Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba o której mowa w § 28 lub jego następca prawny z przyczyn leżących po ich stronie nie dotrzymali warunków umowy, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokalu byłoby niemożliwe lub poważnie utrudnione.
 • Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 31

 • Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w § 28, albo nabywcy ekspektatywy własności odrębną własność lokalu w formie aktu notarialnego zawartego między osobą, o której mowa w § 28, albo nabywcą ekspektatywy własności a spółdzielnią najpóźniej w terminie 2 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie - najpóźniej w terminie 2 miesięcy od uzyskania tego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
 • Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez osobę, o której mowa w § 28, które wspólnie z nią ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.
 • Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Po upływie tego terminu roszczenie Spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa.

§ 32

 • Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz prawa odrębnej własności lokalu są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów budowlanych i innych zobowiązaniach Spółdzielni, związanych z budową, zgodnie z postanowieniami statutu.
 • Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i umowie w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal.
 • Rozliczenia kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowej (koszt budowy) poszczególnych lokali, dokonuje się w 2 etapach:
  • wstępnie, w chwili rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysu,
  • ostatecznie, po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania na podstawie zestawienia kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię.
 • Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej kosztu budowy poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem założeń organizacyjno - finansowych poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, uchwalanych przez Radę Nadzorczą i stanowiących załącznik do umów o budowę lokali, zawieranych z członkami.
 • Wstępne ustalenie kosztów budowy poszczególnych lokali, stanowi podstawę do określenia przez Spółdzielnię w umowach o budowę lokalu wstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia przez członka zaliczek na poczet wymaganego wkładu.
 • Sposób rozliczania kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej lokali nowo oddawanych do użytku uchwala Rada Nadzorcza.

§ 33

 • W razie rozwiązania umowy o budowę lokalu, do którego miała być ustanowiona odrębna własność lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesiony wkład budowlany zwaloryzowany wg wartości rynkowej lokalu, stanowiącego odrębną nieruchomość, w terminie 3 miesięcy od daty rozwiązania umowy.
 • Jeżeli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, członek z którym Spółdzielnia zawiera umowę o budowę tego lokalu, obowiązany jest wnieść wkład budowlany lub jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej po rozwiązaniu umowy oraz do pokrywania pozostałych kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.

§ 34

 • Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi osobami, które ubiegają się o ustanowienie takiego prawa, wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
 • Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

§ 35

 • Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.
 • Spółdzielnia nie może odmówić nie będącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy i Statutu, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta z zastrzeżeniem § 6 ust.3.

Opłaty za używanie lokali

§ 36

 • Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez comiesięczne wnoszenie opłat mieszkaniowych.
 • Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach jak członkowie Spółdzielni z zastrzeżeniem ust.6 niniejszego paragrafu.
 • Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez comiesięczne wnoszenie opłat mieszkaniowych.
 • Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach jak członkowie Spółdzielni , z zastrzeżeniem ust.6.
 • Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną , oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni , którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.
 • Za opłaty, o których mowa w ust. 1-4, odpowiadają solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali , osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu. Odpowiedzialność tych osób ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

§ 37

 • Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości obejmują zwłaszcza koszty administrowania nieruchomością, koszty konserwacji budynków, koszty dostawy energii cieplnej na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzania wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, anteny zbiorczej, odpisy na fundusz remontowy. Do zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów zalicza się w szczególności:
  • spłatę kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię wraz z odsetkami,
  • koszty wycen rzeczoznawców,
  • koszty określenia przez Spółdzielnię przedmiotu odrębnej własności lokalu.
 • Wysokość opłat za używanie lokali na wniosek Zarządu Uchwalana jest przez Radę Nadzorczą na podstawie planu finansowego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
 • Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale uchwala na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza.
 • Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu bankowego i zabezpieczenie tego kredytu w formie hipoteki może nastąpić wyłącznie na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu i wymaga pisemnej zgody większości członków i właścicieli lokali nie będącymi członkami, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością.

§ 38

 • Opłaty, o których mowa w § 36 ust.1-2, 4 powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc. Za zwłokę w uiszczaniu opłat Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe. Opłaty przeznacza się wyłącznie na cele określone w tych przepisach. Spółdzielnia zastrzega sobie brak możliwości dokonywania potrąceń z opłat mieszkaniowych przez użytkowników lokali.
 • Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka Spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem Spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat na piśmie.
 • O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest zobowiązana zawiadomić osoby o których mowa w § 36 ust 1-4 Statutu co najmniej na trzy miesiące kalendarzowe naprzód. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić użytkowników lokali co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
 • Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali , oraz właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni.

Naprawy wewnątrz budynków

§ 39

 • Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz budynków obejmuje naprawy i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej (do liczników), ciepłej wody – bez urządzeń odbiorczych, a także naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej do zabezpieczeń w lokalu, instalacji odgromowej oraz części wspólnych w tym wind.
 • Rada Nadzorcza może zmienić obowiązki Spółdzielni odnośnie napraw i wymian wewnątrz lokali, poza zakres określony w ust. l,
 • Szczegółowy zakres obowiązków Spółdzielni określa Regulamin Porządku Domowego uchwalany przez Radę Nadzorczą.

§ 40

 • Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni obciążają użytkowników lokali. Jako szczególne obowiązki w zakresie napraw wewnątrz lokalu uznaje się:
  • naprawy i wymianę podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych,
  • naprawy okien i drzwi oraz ich wymiana,
  • naprawy urządzeń techniczno-sanitarnych w lokalu łącznie z wymianą tych urządzeń,
  • naprawy przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
  • malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów oraz naprawę uszkodzonych tynków ścian sufitów,
  • malowanie drzwi od strony wewnętrznej, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych, w celu ich zabezpieczenia przed korozją.
 • Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu oraz w pomieszczeniach wspólnych powstałych w winy użytkownika lokalu lub osób z nimi zamieszkałych obciąża użytkownika lokalu.
 • Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków użytkowników lokali mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością zaintereso¬wanego użytkownika, poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.
 • Osoba zwalniająca lokal obowiązana jest przekazać lokal do dyspozycji Spółdzielni w stanie odnowionym oraz pokryć koszty zużycia bądź wymiany urządzeń sanitarno-technicznych, stanowiących normatywne wyposażenie lokalu. W przypadku nie wykonania remontu w terminie ustalonym przez Zarząd, remontu dokonuje Spółdzielnia na koszt i ryzyko tej osoby.

Rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu

§ 41

 • Przez dodatkowe wyposażenie mieszkań rozumie się nie zaliczane do kosztów inwestycji nakłady poczynione ze środków członków lub innych użytkowników na wyposażenie i wykończenie mieszkań, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową mieszkania.
 • Nakłady, o których mowa w ust. l, nie są zapisywane na wkłady budowlane użytkowników.

§ 42

 • Dodatkowe wyposażenie i wykończenie mieszkań, jeśli nie jest wykonane za pośrednictwem Spółdzielni, wymaga zgody Spółdzielni wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno-użytkowym lokalu lub zmianami konstrukcyjnymi.
 • W przypadku zwolnienia lokalu rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia i wykończenia mieszkań dokonywane są za pośrednictwem Spółdzielni lub bezpośrednio między użytkownikami zwalniającym i otrzymującym lokal.
 • Rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia i wykończenia mieszkania w odniesieniu do spółdzielczych lokali własnościowych zbywanych przez użytkowników, dokonywane są bezpośrednio między zainteresowanymi osobami.

Używanie lokalu

§ 43

 • Lokale mogą być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zmiana ich przeznaczenia wymaga decyzji Zarządu zgodnie z opinią Komitetu Domowego.
 • Wynajęcie lub oddanie w używanie całości lub części lokalu mieszkalnego nie może powodować skutków uciążliwych dla współmieszkańców budynku. Nieprzestrzeganie tego postanowienia może stanowić podstawę zastosowania trybu przewidzianego w § 25 Statutu.
 • W razie wykorzystywania lokalu mieszkalnego na cele użytkowe osoba zajmująca lokal zobowiązana jest ponosić koszty utrzymania lokalu na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą.

§ 44

 • Osobom fizycznym i prawnym Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, użytkowe i garaże stanowiące jej własność.
 • Zasady najmu i wysokość czynszu za lokale mieszkalne, o których mowa w ust 1, uchwala Rada Nadzorcza.

§ 45

 • Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, do których nie może ustanowić prawa odrębnej własności ze względu na ich cechy techniczno-użytkowe lub brak popytu.
 • Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom Spółdzielni.
 • Oferty przedkładane są w kolejności zgłoszonych wniosków o wynajem lokalu.
 • Tryb wynajmowania lokali mieszkalnych określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 46

 • Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego lub garażu na inny lokal mieszkalny lub garaż. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania lub garażu za zgodą Zarządu w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania lub garażu dotychczasowego.
 • Zamiana ta może występować w formie zamiany cywilnej wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego lub garażu oraz prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub garażu.
 • Umowa zamiany lokali mieszkalnych lub garaży między zainteresowanymi osobami wymaga formy notarialnej.

§ 47

Zasady użytkowania lokali w budynkach Spółdzielni określa Regulamin Porządku Domowego.

Organy Spółdzielni

§ 48

 • Organami Spółdzielni są:
 • Walne Zgromadzenie,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd,
 • Komitety Domowe.

Walne Zgromadzenie

§ 49

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 50

 • Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
 • Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Wzór pełnomocnictwa oraz warunki jego udzielenia określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Pełnomocnictwo składane jest do Spółdzielni co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Dopuszcza się złożenie pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia, ale nie później niż do godziny otwarcia zebrania podanej w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
 • Zarząd sporządza listę pełnomocnictw i odczytuje ją po otwarciu Walnego Zgromadzenia, a pełnomocnictwa dołączane są do protokołu Walnego Zgromadzenia.
 • W porządku obrad Walnego Zgromadzenia uwzględnia się punkt dotyczący odczytania listy pełnomocnictw.
 • W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszone osoby.

§ 51

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej,
 • uchwalanie planów finansowych i planu remontów przekładanych przez Zarząd,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tym zakresie,
 • określenie liczby oraz parytetu wyboru członków Rady Nadzorczej na daną kadencję,
 • wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 • podejmowanie uchwał o odwołaniu członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przeznaczenia pożytków i przychodów z własnej działalności gospodarczej i przychodów z nieruchomości wspólnej, jak również sposobu pokrywania strat finansowych,
 • podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości Spółdzielni,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia realizacji nowych inwestycji,
 • oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć oraz wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu,
 • uchwalanie Statutu Spółdzielni i jego zmian,
 • podejmowanie uchwał o tworzeniu innych funduszy celowych , niż wymienione w § 75 oraz uchwalanie zasad gospodarowania nimi,
 • podejmowanie uchwał w sprawie łączenia się Spółdzielni z inną Spółdzielnią, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w przypadkach przewidzianych Statutem,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub zrzeszenia spółdzielczego względnie innej organizacji gospodarczej, wystąpienia z nich, określenia górnej granicy składki na ich działalność oraz wybór delegatów na zjazdy tych organizacji,
 • uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
 • udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej do wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego.

§ 52

 • Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie dwa razy w roku, a mianowicie:
   pierwsze Walne Zgromadzenie Członków, w terminie do 30 czerwca, które zatwierdza sprawozdanie roczne Zarządu, sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, udziela absolutorium Członkom Zarządu oraz podejmuje uchwały o podziale nadwyżek lub pokryciu strat za rok ubiegły, drugie Walne Zgromadzenie w terminie do 30 listopada, które uchwala kierunki rozwoju Spółdzielni, plan: finansowy i plan rzeczowo finansowy remontów na rok następny oraz dokonuje wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję, a także obraduje nad innymi zaplanowanymi sprawami dotyczącymi działalności Spółdzielni.
 • Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
   Rady Nadzorczej, przynajmniej 1/10 liczby członków Spółdzielni.
 • Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.
 • W przypadku wskazanym w ust.2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie , aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

§ 53

 • Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo pisemnie zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i co najmniej 10 członków w terminie do 15 dni przed term posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
 • Projekty uchwał, o których mowa w ust.1 w wyniku tych żądań powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia .
 • Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
 • Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Zawiadomienie odbywa się poprzez wywieszenie ogłoszeń w Biurze Zarządu i budynkach Spółdzielni.

§ 54

 • Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
 • Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków na co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia. Wyjątek stanowi podjęcie uchwały nie objętej porządkiem obrad w sprawie odwołania członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium.
 • Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana 2/3 głosów wymagana jest dla:
  • uchwalenia Statutu lub jego zmian,
  • podjęcia uchwały o połączeniu Spółdzielni z inna Spółdzielnią,
  • odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji.
 • Głosowanie na obradach Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, odwołania członków Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu. Na żądanie l/10 obecnych przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach, z wyłączeniem wyboru prezydium Walnego Zgromadzenia.
 • Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków.
 • Protokoły z Walnego Zgromadzenia mogą przeglądać członkowie Spółdzielni w biurze Spółdzielni.

§ 55

 • Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana zwykła większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
 • Uchwała sprzeczna z obowiązującym prawem jest nieważna.
 • Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu. Na tej samej podstawie, uchwałę może zaskarżyć także Zarząd. W przypadku, gdy powództwo o uchylenie uchwały wnosi Zarząd, Spółdzielnię reprezentuje Rada Nadzorcza.
 • Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.
 • Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Jeżeli powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
 • Orzeczenie Sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

§ 56

Tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia, przeprowadzanie wyborów, podejmowanie uchwał oraz prawa i obowiązki członków określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 57

 • Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 • Rada Nadzorcza składa się z 12 do 18 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie zgodnie z określonym parytetem, na okres 3 lat.
 • Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
 • Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji w głosowaniu tajnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie.
 • Członek Rady Nadzorczej nie może brać udziału w głosowaniu w sprawie osobiście go dotyczącej.
 • W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty mandatu na skutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 • Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej oraz odwoływania jej członków określa Regulamin Walnego Zgromadzenia .
 • Kadencja Rady Nadzorczej kończy się po upływie trzech lat od daty wyboru przez Walne Zgromadzenie.
 • Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów na zebraniu plenarnym przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 • W posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej uczestniczą z głosem doradczym Przewodniczący Komitetów Domowych lub delegowane przez nich osoby (po jednej z każdego Komitetu) oraz zaproszeni członkowie Zarządu.
 • W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej w tej samej Spółdzielni.

§ 58

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 • rekomendowanie uchwalanych planów finansowych i planu remontów przedkładanych przez Zarząd,
 • kontrola wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań statutowych oraz nadzór nad bieżącą działalnością Spółdzielni, a w szczególności:
  • rozpatrywanie okresowych sprawozdań Zarządu oraz ocena celowości, gospodarności i rzetelności jego działań,
  • rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych i dokonywanie ich oceny,
  • przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
 • zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 • wybór, odwołanie i zawieszenie w czynnościach członków Zarządu,
 • ustalanie wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 • uczestniczenie w lustracjach i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych,
 • opiniowanie sprawozdań i projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających ocenę pracy Zarządu, wyników kontroli oraz sprawozdania finansowego,
 • uchwalanie Zasad rozliczania kosztów inwestycji oraz Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • uchwalanie regulaminów i podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach przez dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 • wyznaczanie członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu,
 • zawieszenie członka Rady Nadzorczej w pełnieniu mandatu w przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem na niekorzyść Spółdzielni. Głosowanie w tej sprawie jest tajne, kwalifikowaną większością 2/3 głosów .
 • wybór biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia,
 • podejmowanie uchwały w sprawie obciążania nieruchomości w postaci ustanowienia drogi koniecznej bądź służebności gruntowej.

§ 59

 • Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 • Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółdzielni.
 • Rada Nadzorcza rozpatruje opinie i wnioski zgłaszane w sprawach Spółdzielni przez Komitety Domowe i członków Spółdzielni i o sposobie ich rozpatrzenia powiadamia zainteresowanych.
 • Rada Nadzorcza może uchylić uchwałę Zarządu sprzeczną z prawem lub godzącą w interesy Spółdzielni albo mającą na celu pokrzywdzenie członka.
 • Rada Nadzorcza dokonuje oceny działalności Komitetów Domowych , rozpatruje zgłaszane wnioski i skargi oraz udziela na nie odpowiedzi w terminie 1 miesiąca.
 • W szczególnie ważnych sprawach uchwały Rady Nadzorczej winny być głosowane imiennie.

§ 60

Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej, funkcje plenum, prezydium i komisji oraz tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółdzielni

§ 61

Zarząd składa się z co najmniej dwóch nie więcej niż trzech członków: prezesa, jego zastępcy i członka Zarządu, wybieranych i odwoływanych w głosowaniu tajnym przez Radę Nadzorczą.

§ 62

 • Zarząd Spółdzielni kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Zarząd organizuje i prowadzi działalność zapewniającą realizację celów i zadań statutowych oraz inicjuje nowe zadania z nich wynikające
 • Zarząd podejmuje uchwały, decyzje i czynności w zakresie nie zastrzeżonym w ustawie „Prawo Spółdzielcze” i Statucie Spółdzielni dla innych organów, a także czuwa nad prawidłową ich realizacją.

§ 63

 • Zarząd składa sprawozdania z działalności Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej
 • Zarząd rozpatruje opinie i wnioski zgłaszane w sprawach Spółdzielni przez Komitetów Domowych i członków Spółdzielni a o sposobie ich załatwienie zawiadamia zainteresowanych.
 • Zarząd rozpatruje skargi i wnioski składane przez członków i Komitety Domowe oraz odpowiada na nie w terminie nieprzekraczalnym 1 miesiąca.

§ 64

 • Decyzje Zarządu są podejmowane kolegialnie w następujących sprawach:
  • przyjęcia członków Spółdzielni oraz zawierania umów o ustanowieniu prawa do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami,
  • nabywania i zbywania lub likwidacji środków trwałych,
  • sporządzania projektów planów: finansowego i finansowo-rzeczowego remontów,
  • prowadzenia gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i związanych z tym czynności finansowych,
  • zabezpieczania majątku Spółdzielni,
  • zawierania umów cywilno-prawnych w ramach zwykłego zarządu,
  • zaciągania kredytów bankowych i innych zobowiązań majątkowych w ramach upoważnień odpowiednich organów Spółdzielni,
  • udzielania pełnomocnictw w ramach uprawnień Zarządu,
  • projektów uchwał oraz sprawozdań z zakresu gospodarki zasobami Spółdzielni przedkładanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,
  • sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przekładanych Walnemu Zgromadzeniu oraz sprawozdań o stanie finansowym Spółdzielni,
  • zwoływania Walnych Zgromadzeń,
  • opracowania projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni i planów etatów do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą,
  • zawierania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Spółdzielni,
  • przekazywania podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i Walnemu Zgromadzeniu informacji o realizacji wniosków polustracyjnych,
  • informowania na żądanie Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej danych dotyczących organizacji i działalności Spółdzielni niezbędnych do dokonywania oceny zgodności z prawem i gospodarności Spółdzielni.
 • Bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni może kierować w ramach uchwał Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, jeden z członków Zarządu lub pełnomocnik ustanowiony przez Zarząd.

§ 65

 • Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba do tego upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik).
 • Oświadczenie, o którym mowa w ust. l składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy pod stemplem imiennym. W sprawach dotyczących finansów Spółdzielni i środków trwałych oświadczenia woli powinny być składane zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki finansowej.
 • Zarząd może ustanowić pełnomocnika dla wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także udzielić pełnomocnictwa ogólnego lub do dokonywania czynności określonego rodzaju o czym informuje Radę Nadzorczą.
 • Kto będąc członkiem Zarządu , pełnomocnikiem, syndykiem lub likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że Spółdzielnia nie zawiera umowy o przeniesienie własności lokalu, o której mowa w § 27 ust.2 statutu podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny.
 • Osoby, o których mowa wyżej , które nie udostępniają odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w § 9 ust.2 pkt.7 statutu bądź nie rozliczają kosztów budowy w terminach określonych w § 31 ust.4 statutu podlegają karze grzywny.
 • Orzekanie w sprawach określonych w ust.4 i 5 statutu następują w trybie przepisów kodeksu postępowania o wykroczenia.

§ 66

Regulamin działania Zarządu określa podział czynności między członkami Zarządu, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Zarządu.

Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

§ 67

 • Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
 • Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 • Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W takim przypadku ich członkostwo w Radzie Nadzorczej ulega zawieszeniu.
 • Członek Zarządu i Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

Komitety Domowe

§ 68

 • Wybory członków do Komitetów Domowych organizuje Rada Nadzorcza, spośród członków Spółdzielni mieszkających na terenie danego Komitetu.
 • Komitety Domowe mogą inicjować nowe podziały terytorialne Spółdzielni.
 • Wnioski, o których mowa w ust.2 rozpatruje i zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 69

Do działania Komitetów Domowych należy:

 • społeczny nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie zasobów Spółdzielni,
 • udzielanie i cofanie rekomendacji kandydatom na członków Rady Nadzorczej,
 • uczestniczenie w okresowych przeglądach zasobów Spółdzielni oraz zgłaszanie Zarządowi wniosków w zakresie ich remontów, napraw i konserwacji,
 • uczestniczenie w przetargach, we wprowadzeniach wykonawców i końcowych odbiorach prac remontowych oraz społeczna kontrola przebiegu tych prac,
 • zgłaszanie do Zarządu wniosków i opinii w sprawie dysponowania lokalami użytkowymi,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców, kierowanie ich do właściwych organów Spółdzielni oraz kontrola przebiegu ich realizacji,
 • nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu porządku domowego i zasad współżycia społecznego,
 • organizowanie pomocy dla mieszkańców będących w potrzebie oraz inicjowanie i organizowanie prac społecznie użytecznych.
 • przedstawiciel każdego Komitetu Domowego może uczestniczyć w plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

§ 70

Zasady wyboru, obradowania oraz zakres działania Komitetów Domowych określa regulamin Komitetu Domowego uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Gospodarka Spółdzielni

§ 71

Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

 • ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w § 36 ust.1-2 i 4 statutu,
 • ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, które powinny uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

§ 72

 • Finansowanie remontów w zasobach Spółdzielni jest realizowane zbiorczo w skali funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych według planów rzeczowo-finansowych uchwalanych przez Walne Zgromadzenie.
 • Spółdzielnia prowadzi wyodrębnioną dla każdej nieruchomości ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego w kolejnych latach .
 • Uchwalane przez Walne Zgromadzenie plany rzeczowo-finansowe gospodarki środkami funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych powinny zapewnić dla każdej nieruchomości zrównoważenie wpływów i wydatków tego funduszu w skali 5 lat lub w skali realizacji jednorodnego przedsięwzięcia remontowego (docieplenie budynków, wymiana instalacji).

§ 73

 • Spółdzielnia prowadzi swoją działalność na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni
 • Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.
 • Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
 • Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
 • Różnica między kosztami eksploatacji utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię nieruchomościami stanowiącymi jej mienie , a przychodami z opłat, o których mowa w § 36 ust.1-2 i 4 statutu, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
 • Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub wkładów budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego. Umorzenie wartości tych środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady budowlane.

§ 74

 • Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach określonych obowiązującymi przepisami oraz w oparciu o roczne plany: finansowy i finansowo-rzeczowy remontów.
 • Sprawozdania roczne, łącznie z rachunkiem wyników, wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia , na którym mają być rozpatrywane. Każdy członek ma prawo przejrzeć je, odpisać i otrzymać kopię za wniesieniem opłaty ustalonej przez Radę Nadzorczą.

§ 75

 • Zasadniczymi funduszami własnymi Spółdzielni są:
  • fundusz udziałowy, powstający z wpłat udziałów członkowskich ,
  • fundusz zasobowy, powstający z wpłat wpisowego, wnoszonych przez członków i innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
 • Ponadto Spółdzielnia tworzy:
  • fundusz wkładów budowlanych, powstający z wnoszonych przez członków wkładów budowlanych,
  • fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, powstający z wpłat wnoszonych przez członków Spółdzielni i nie będących członkami właścicieli lokali oraz z innych źródeł określonych w regulaminie. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi własność Spółdzielni,
  • fundusz remontowy dotyczący garaży powstaje z wpłat wnoszonych przez użytkowników garaży. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami garażowymi stanowiącymi mienie Spółdzielni.
  • oraz inne fundusze celowe tworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
 • Fundusz remontowy, o którym mowa w ust.2 pkt. a) przeznacza się na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków Spółdzielni , właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

§ 76

Straty finansowe pokrywane są z funduszy według następujących zasad i kolejności z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy z funduszu udziałowego. Zasady pokrywania strat określa uchwała Walnego Zgromadzenia na podstawie § 51 pkt. 9 statutu.

§ 77

 • Jeżeli kredyt zaciągany przez Spółdzielnię ma być zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomości, której Spółdzielnia jest właścicielem, a osoby niebędące członkami Spółdzielni lub członkowie Spółdzielni są uprawnieni z tytułu spółdzielczych praw do lokali w budynkach na tej nieruchomości lub zawarto z tymi członkami umowy o budowę lokali na tej nieruchomości, to zawarcie umowy kredytu wymaga również pisemnej zgody większości tych członków oraz osób niebędących członkami Spółdzielni.
 • Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku , gdy Spółdzielnia zaciąga kredyt, który ma być zabezpieczony hipoteką ustanowioną na użytkowaniu wie czystym lub ułamkowej części nieruchomości stanowiącej udział Spółdzielni we współwłasności tej nieruchomości, a osoby niebędące członkami Spółdzielni lub członkowie Spółdzielni są uprawnieni z tytułu spółdzielczych praw do lokali w budynku stanowiącym współwłasność Spółdzielni lub zawarto z tymi członkami umowy o budowę lokali na tym gruncie.

Przepisy Końcowe

§ 78

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych / tekst jednolity Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz.1116 z póź. zm.) oraz ustawa prawo spółdzielcze z 16 września 1982r./tekst jednolity Dz.U z 2003r. Nr 188,poz.1848 z póź. zm. Dz.U 2007 Nr 125 poz.873).

Treść niniejszego Statutu uchwalona została przez Walne Zgromadzenie w dniu 17.03.2018 r.

Sekretarz W.Z.

________________________
Przewodniczący W.Z.

________________________