Wszelkie dokumenty związane z tym organem tj: Zawiadomienia, Protokoły oraz Uchwały
znajdziecie Państwo w zakładce „Strefa mieszkańca”

§ 49

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 50

 • Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
 • Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Wzór pełnomocnictwa oraz warunki jego udzielenia określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Pełnomocnictwo składane jest do Spółdzielni co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Dopuszcza się złożenie pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia, ale nie później niż do godziny otwarcia zebrania podanej w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
 • Zarząd sporządza listę pełnomocnictw i odczytuje ją po otwarciu Walnego Zgromadzenia, a pełnomocnictwa dołączane są do protokołu Walnego Zgromadzenia.
 • W porządku obrad Walnego Zgromadzenia uwzględnia się punkt dotyczący odczytania listy pełnomocnictw.
 • W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszone osoby.

§ 51

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej,
 • uchwalanie planów finansowych i planu remontów przekładanych przez Zarząd,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tym zakresie,
 • określenie liczby oraz parytetu wyboru członków Rady Nadzorczej na daną kadencję,
 • wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 • podejmowanie uchwał o odwołaniu członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przeznaczenia pożytków i przychodów z własnej działalności gospodarczej i przychodów z nieruchomości wspólnej, jak również sposobu pokrywania strat finansowych,
 • podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości Spółdzielni,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia realizacji nowych inwestycji,
 • oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć oraz wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu,
 • uchwalanie Statutu Spółdzielni i jego zmian,
 • podejmowanie uchwał o tworzeniu innych funduszy celowych , niż wymienione w § 75 oraz uchwalanie zasad gospodarowania nimi,
 • podejmowanie uchwał w sprawie łączenia się Spółdzielni z inną Spółdzielnią, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołania od uchwał Rady Nadzorczej w przypadkach przewidzianych Statutem,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub zrzeszenia spółdzielczego względnie innej organizacji gospodarczej, wystąpienia z nich, określenia górnej granicy składki na ich działalność oraz wybór delegatów na zjazdy tych organizacji,
 • uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
 • udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej do wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego.