Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Warszawa 4.11.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 52 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle”, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, na które zaprasza wszystkich Członków Spółdzielni.
Walne Zgromadzenie odbędzie się
w dniu 26 listopada 2022 r. o godz. 10:00.
w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej Warszawa, ul. Jasna 1
z następującym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie Zebrania.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej oraz Komisji Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Informacja o działalności Rady Nadzorczej w latach 2018r.- 2022r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz parytetu wyboru na kadencję 2022 – 2025 – Uchwała nr 1.
8. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025– Uchwała nr 2.
9. Przedstawienie projektów planu finansowego i planu remontów na 2023 r. – dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego i planu remontów na 2023 r. – Uchwała nr 3,
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu powstałego z połączenia pomieszczeń gospodarczych: pralni i suszarni oraz części korytarza klatki schodowej o łącznej powierzchni użytkowej ok 26,0 m2 zlokalizowanych na IX piętrze ( X kondygnacja nadziemna) w nieruchomości Solec 109a w Warszawie wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości Solec 109a – działka ewidencyjna nr 3/16 z obrębu 5-04-08, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA4M/0029999/3, z przeznaczeniem na cele mieszkalne – Uchwała nr 4.
12. Prezentacja oraz przyjęcie wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu.
13. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, projekty planu finansowego i planu remontów na 2023 r. oraz wszelkie inne materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad wraz z projektami uchwał są wyłożone od dnia 4.11.2022 r. do wglądu Członków w siedzibie Spółdzielni, Warszawa Al. 3 Maja 12, IV piętro, pokój 407. oraz dostępne na stronie internetowej www.sbmpowisle.pl. Zgodnie z Art. 83 ust.11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Członkowie Spółdzielni mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad oraz zgłaszać projekty uchwał w tych sprawach w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Żądania te muszą być poparte przez co najmniej 10 członków. Na podstawie z Art. 83 ust. 12 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Członkowie Spółdzielni mogą również zgłaszać poprawki do projektów uchwał w terminie co najmniej 3 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Członkowie Spółdzielni mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone nie później niż w dniu 26.11.2022 r do godz. 1000 . Po tym terminie pełnomocnictwa nie będą przyjmowane.

Zarząd