Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Warszawa 30.04.2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 52 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Powiśle”, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, na które zaprasza wszystkich Członków Spółdzielni

Walne Zgromadzenie odbędzie się

w dniu 25 maja 2024 r. o godz. 1000.

w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej Warszawa, ul Jasna 1

z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Wybór Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r. – Uchwała nr 1;
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r. – Uchwała nr2;
  3. podziału nadwyżki bilansowej – Uchwała nr3;
  4. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023r. – Uchwała nr 4;
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 r. – Uchwały nr 5, 6;
 11. Prezentacja wniosków złożonych do Walnego Zgromadzenia;
 12. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, roczne sprawozdanie finansowe za 2023 r., sprawozdanie Zarządu za 2023 r. oraz wszelkie inne materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad wraz z projektami uchwał są wyłożone od dnia 02.05.2023 r. do wglądu Członków w siedzibie Spółdzielni, Warszawa Al. 3 Maja 12, IV piętro, pokój 407. oraz dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.sbmpowisle.pl. Zgodnie z Art. 83 ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Członkowie Spółdzielni mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad oraz zgłaszać projekty uchwał w tych sprawach w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Żądania te muszą być poparte przez co najmniej 10 członków. Członkowie Spółdzielni mogą również zgłaszać poprawki do projektów uchwał w terminie co najmniej 3 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Członkowie Spółdzielni mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone nie później niż w dniu 25 maja 2024 r do godz. 1000 . Po tym terminie pełnomocnictwa nie będą przyjmowane.